Crazy about biochemistry

Crazy about biomedicine

Proces de selecció

Definició del procés de selecció dels candidats.

En previsió de que la quantitat de sol•licituds presentades sigui força més gran que la de places disponibles (24), el procés de selecció seguirà:

Primer selecció per currículum.

Dins d’aquesta primera selecció es farà una segona selecció valorant la carta d’aval del professorat i la carta de motivació dels sol•licitants.

Finalment, es seleccionaran entre 70 i 100 dels sol•licitants per fer-los una entrevista personal on, a més dels coneixements del seu propi nivell, l’alumnat haurà de demostrar un coneixement bàsic d’anglès. D’entre aquests es seleccionaran els 24 participants.

Cost del programa.

Preu del curs 120 euros.

Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Tot i això, els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa.

  • Terminis: Cal fer l’ingrés o transferència abans del 11 de desembre de 2016. Previsiblement abans del 21 de desembre s’enviarà un email de confirmació de recepció de l’ingrés.
  • Numero de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
  • Concepte: BXC1602 + nom i cognoms + DNI

El pagament s’ha de fer efectiu la primera quinzena de desembre un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la Ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiant serà exclòs del Programa per una raó econòmica.

La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de la matriculació.